sweNCN logo

Kvalitet

Kvalitet

Swencn AB är certifierade i lednings- och produktcertifieringssystemet BF9K. Genom att systemet ställer krav på kontroller och rutiner i både företaget och ute i projekten som överensstämmer med gällande lagar och krav för byggverksamhet, säkerställs att vi systematiskt arbetar med att öka kvaliteten och den goda arbetsmiljön, samt minska den negativa miljöpåverkan. BF9K är tredjepartscertifierat och är uppbyggt enligt samma principer som ISO-systemet, men anpassat för företag i byggbranschen.


Miljöpolicy

Swencn AB har som målsättning att genom ett systematiskt och långsiktigt miljöarbete minska vår negativa miljöpåverkan. Vi vill skapa en effektivare materialhantering, minsak koldioxidutsläpp, samt minimera användandet av produkter som innehåller miljö-, och hälsofarliga ämnen. För att förebygga risker samt uppfylla våra miljömål jobbar vi enligt följande principer:

 • Vårt miljöarbete bedrivs systematiskt och med en tydlig struktur.

 • Vi följer kontenuerligt upp miljöarbetet för att säkerställa att vi når våra mål och ständigt kan förbättra vårt miljöarbete.

 • Ledarskapet i Swencn ska alltid vara ansvarsfullt, långsiktigt och miljömedvetet.

 • All personal ska ha rätt kompetens för att kunna bidra i miljöarbetet internt men också i kravställandet till leverantörer och underentreprenörer.

 • Externa krav skall alltid uppfyllas och lagkrav ska ses som ett minikrav.

Kvalitetspolicy

Vi på Swencn arbeter systematiskt, långsiktigt och förebyggande med kvallitet som en integrerad del av versamheten. Vår ambition är att våra tjänster och produkter alltid ska hålla hög kvallitet. För att förebygga risker samt uppfylla våra kvalitetsmål jobbar vi enligt följande principer:

 • Vårt ledarskap ska alltid vara långsiktgt, ansvarsfullt och kvalitetsmedvetet.

 • Vårt arbetssätt, våra tjänster och våra produkt ska alltid vara goda referenser för Swencn.

 • Genom uppföljning tillser vi att våra kvallitetsmål uppfylls och att vi ständigt kan förbättra vårt kvallitetsarbete.

 • All personal ska ha rätt kompetens för att kunna bidra i kvallitetsarbetet internt men också i kravställandet till leverantörer och underentreprenörer.

 • Externa krav skall alltid uppfyllas. Lagstiftning ser vi som ett minimikrav.Arbetsmiljöpolicy

Att skapa en arbetskultur som långsiktigt syftar till en säker och hälsosam arbetsplats är en självklarhet för Swencn. Varje ledare anvarar för att organisationen har rätt kompetens, rätt utrustning och rätt arbetssätt  för att förebygga skador och ohälsa. Varje medarbetare har ansvar för att agera säkert samt är  delaktigt i att skapa en atbetsplats som genomsyras av öppenhet och trivsel genom sitt positiva  engageman. Swencn har som målsättning är att all personal ska känna sig välkommen och må bra på en säker arbetsplats. För att uppfylla våra mål och utveckla vårt arbetsmiljöarbete utgår vi från följande punkter:

 • Vårt arbetsmiljöarbete bedrivs systematiskt och med en tydlig struktur.

 • Vi följer kontenuerligt upp arbetsmiljöarbetet för att säkerställa att vi når våra mål.

 • Ledarskapet i Swencn ska alltid vara ansvarsfullt, långsiktigt och hälsofrämjande.

 • Varje medarbetare ska meddela chef eller ledningen vid misstanke om diskriminering eller kränkande särbehandling.

 • All personal ska ha rätt kompetens för att kunna bidra i arbetsmiljöarbetet internt men också i kravställandet till leverantörer och underentreprenörer.

 • Genom kontinuerliga skyddsronder tillser vi att inga arbetsskador eller tillbud sker på våra arbetsplatser

 • Externa krav skall alltid uppfyllas och lagkrav ska ses som ett minikrav.

 • Varje medarbetare ansvarar själva för att hålla sig uppdaterad om Swencns arbetsmiljömål och att efterleva dem.

 • I samverkan med beställare, myndigheter, leverantörer och underentreprenörer skall alltid arbetsmiljöarbetet spela en central roll för att skapa en sund och säker arbetsmiljö. För Swencn är det ytterst viktigt att våra arbetsplatser är sunda och säkra, så att våra medarbetare trivs och mår bra.